مزد الهی یک عمر جهاد، گوارای وجودت ای بزرگ مرد ایران انقلابی